Sons of Hoar

De Sons of Hoar bestaan voornamelijk uit humans, leden van oude adelijke families in Aglarond. Ze hebben macht en aanzien verloren sinds The Simbul aan de macht is. Dit willen ze terug. Nu The Simbul verdwenen is grijpen ze hun kans. Leden van de Sons of Hoar zijn onder andere betrokken bij de mislukte coupe-poging van Captain Alwyl Madrell in The Army of the Green Drake en de brandstichting in Fort Emmech in 1373.

Bekende Sons of Hoar zijn: High-Priest Nomyr Dedriech, Captain Derynn Kendal, Sergeant Kelwynn Cadarn, Lord Yrkwyr Tundaerr, Lady Mourwen Mestispaerr, Lord Korwyn Benstyl, Lord Collyn Ledfaer, Lord Roryn Mollistaerr, Duke Varran Gloskil Lord Hugo Palphramond, priester Irmyd Hougham, High-captain Yosydda Blaze, Captain Ceridwen Anwyl, Lady Carliela Benstyl, Lady Engwynna Mestispaerr, Lord Kargil Ninton, Lord Mard Dantakain, Lord Yosmyd Curassaer en Lady Elmydda Yennistar.

Sons of Hoar

Aglarond ArjanBeelen